przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

Ogłoszenie - KONKURS

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Juliana Węgrzynowicza 13 , 84-300 Lębork

działając na podstawie:

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (DzU. z 2018r poz.160),   

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U.z 2016r poz.1793 z póź. zm),

3. Zarządzenia Dyrektora SPSZOZ w Lęborku

OGŁASZA KONKURS OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE:

 

 1. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Geriatrii, Kardiologii I Rehabilitacji Kardiologicznej,
 2. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neonatologicznym oraz w Poradni Neonatologicznej,
 3. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Zespole Ratownictwa Medycznego,
 4. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Pediatrycznym,
 5. Usługi kontraktowe dla pielęgniarek na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych,
 6. Usługi kontraktowe dla położnych na udzielanie świadczeń z zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
 7. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Psychiatrycznym,
 8. Usługi kontraktowe dla psychologów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Psychiatrycznym,
 9. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NOCH),
 10. Usługi kontraktowe dla położnych na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno- Położniczym,
 11. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy.

 

Szacunkowa liczba ubezpieczonych Powiatu Lęborskiego i innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych w SPSZOZ Lębork wynosi 76700 osób.

Na pokrycie zobowiązań objętych niniejszym zakresem Udzielający zamówienia przeznacza środki finansowe wynikające z planu wydatków SPSZOZ w Lęborku tj. szacunkowa kwota wynosi  1 000 000zł

 

 ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Termin realizacji świadczeń od pkt od 1 do 11 od dnia 01.05.2018r do 30.04.2021r

Szczegółowe warunki konkursu ofert można otrzymać w : Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Juliana Węgrzynowicza 13 ,

Dział Kadr (budynek administracji) w godzinach od 7.25 do 15.00

Miejsce składania ofert: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Juliana Węgrzynowicza 13, kancelaria  I piętro (budynek administracji)

w godzinach od 7.25 do 15.00,

Termin składania ofert: od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Szpitala zakładka „ Kariera” do dnia  18.04.2018r do godziny 10.00 termin składania ofert dla świadczeń.

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Juliana Węgrzynowicza 13, Dział Kadr,

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 20.04.2018r,

Oferenci, którzy zostali wyłonieni w postępowaniu konkursowym zostaną powiadomieni pisemnie,

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferentowi przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

Data publikacji: 27.06.2018 (15:13)Data aktualizacji: 27.06.2018 (15:13)
Osoba publikująca: Kamila BrozdowskaOsoba modyfikująca: Redaktor Redaktor
Autor: Redaktor Redaktorliczba wejść: 526

Copyright © Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork