Pobierz PDFDrukuj

PRZETARG NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ O POWIERZCHNI OK.214 M2 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘBORKU

Data ogłoszenia: 20-01-2017

 

1/2017

WARUNKI PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ O POWIERZCHNI OK.
214 M2 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘBORKU DLA CELÓW URUCHOMIENIA PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO WRAZ ZE ZOBOWIĄZANIEM DO ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO Z OPISEM BADANIA NA RZECZ WYDZIERŻAWIAJĄCEGO

Oddanie w dzierżawę powierzchni stanowiącej mienie powiatu lęborskiego nastąpi w oparciu o uchwałę nr 37/2015 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 24.04.2015 r.

Dzierżawca zobowiązany będzie do zawarcia z Wydzierżawiającym umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania na jego rzecz badań rezonansu magnetycznego wraz z opisem badania po zakończeniu prac mających na celu adaptację przedmiotu dzierżawy dla potrzeb uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego.

Udzielenie Dzierżawcy zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w powyższym zakresie uzależnione będzie od spełnienia przez niego warunków określonych w treści ogłoszenia, w szczególności warunku określonego w art. 26 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 26 ust. 4 lit. a) i ust. 5 ustawy o działalności leczniczej w trybie przetargu w rozumieniu art. 70(1) kodeksu cywilnego.

Wartość zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do euro ustalonego w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

 

Do udziału w postępowaniu przetargowym dopuszcza się Oferentów, którzy spełniają następujące warunki - niespełnienie tych warunków spowoduje odrzucenie oferty – oraz zobowiążą się do przedłożenia oświadczeń i dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia:

 1. przedsiębiorców, którzy posiadają nadany numer REGON i NIP – wymagany oryginał lub kopia dokumentów potwierdzających nadanie NIP i REGON; uprawnieni są do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi – wymagany aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert odpis z właściwego rejestru lub wydruk z Centralnej Informacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 2. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

a) nie mają zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

b) nie mają zaległości w opłacaniu podatków i opłat,

        na dowód czego załączą do składanej oferty stosowne aktualne zaświadczenia wystawione przed upływem terminu składania ofert - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że nie mają zaległości w opłacaniu podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz przedstawią pisemną informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiadają rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3) przedłożą sprawozdania finansowe za dwa ostatnie lata obrachunkowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to za okres prowadzenia działalności.

4) zobowiążą się do zawarcia umowy dzierżawy pomieszczeń o powierzchni ok. 214 m2 z przeznaczeniem do wykonywania świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rezonansu magnetycznego wraz z opisem badania za cenę czynszu dzierżawy nie niższą niż 25 zł netto za 1 metr kwadratowy i do uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego – zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych nastąpi nie później niż na 7 dni przed upływem okresu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dzierżawca będzie zobowiązany do uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy dzierżawy. Dzierżawca będzie obowiązany do zapłaty czynszu w wysokości 1/2 kwoty wskazanej w ofercie od dnia zawarcia umowy dzierżawy do dnia uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy dzierżawy, po tym okresie obowiązany będzie do zapłaty czynszu w pełnej wysokości wskazanej w ofercie; przez cały okres trwania umowy dzierżawy Dzierżawca obowiązany będzie do ponoszenia opłat eksploatacyjnych,

5) oświadczą, że zaakceptowali warunki określone w treści ogłoszenia oraz dołączone projekty umów i nie wnoszą żadnych uwag do zapisów w nich zawartych- wymagane pisemne oświadczenie,

6)   przedłożą wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2,

7)  zobowiążą się do zawarcia umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych i spełnienia warunków określonych przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o działalności leczniczej, uprawniających do udzielenia im zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rezonansu magnetycznego wraz z opisem badania na co najmniej 7 dni przed uruchomieniem pracowni rezonansu magnetycznego (termin uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego określony zostaje na 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy dzierżawy) i  w tym terminie (co najmniej na 7 dni przed uruchomieniem pracowni rezonansu magnetycznego) wykażą, iż spełniają warunek, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej dysponując wpisem do rejestru podmiotów leczniczych co do zakresu i rodzaju działalności leczniczej, w ramach której udzielać będą świadczeń zdrowotnych na rzecz Udzielającego zamówienie; ponadto wykażą, iż posiadają środki i możliwości wykonywania badań rezonansu  magnetycznego w ilości i rodzaju nie mniejszym niż określone w niniejszym ogłoszeniu jako potrzeby zamawiającego, co zostanie potwierdzone pisemnym oświadczeniem Oferenta oraz wykażą, iż dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia posiadając wysoko wykwalifikowany personel zgodny jakościowo i liczebnie z właściwymi wymogami prawa oraz standardami NFZ, dotyczącymi osób wykonujących czynności związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w pracowni rezonansu magnetycznego – Oferent przedłoży co najmniej 7 dni przed uruchomieniem pracowni rezonansu magnetycznego wykaz wraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje tych osób; wykażą w tym terminie, iż posiadają, w zakresie diagnostyki obrazowej, dostęp do Portalu Potencjału udostępniony przez Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku umożliwiający uzupełnianie danych związanych z przedmiotem przetargu – potwierdzą ten dostęp oświadczeniem, bądź zobowiążą się w drodze oświadczenia do wypełnienia i przesłania do POW NFZ w Gdańsku wniosku o założenie konta, przedstawią obowiązującą na okres wykonywania świadczeń zdrowotnych polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w całym okresie wykonywania świadczeń w wysokości nie niższej niż wynikająca z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Oferent przyjmuje do wiadomości, że umowa na świadczenia zdrowotne z zakresu wykonywania badań rezonansu magnetycznego z opisem badania w nowopowstałej pracowni zawarta zostanie po zakończeniu prac, do których zobowiązany jest Dzierżawca w celu umożliwienia udzielania świadczeń zdrowotnych w pracowni i tylko w przypadku, w którym Dzierżawca wykaże spełnienie przewidzianych treścią niniejszego ogłoszenia oraz obowiązujących przepisów prawa, które umożliwią powierzenie udzielania świadczeń zdrowotnych dzierżawcy.

Umowa dzierżawy pomieszczeń o powierzchni ok. 214 m2 obowiązywać będzie przez okres 9 lat i 11 miesięcy od dnia jej zawarcia, przy czym umowa zostanie zawarta w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania.

Oferent przyjmuje do wiadomości, iż niespełnienie warunków niezbędnych do zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych stanowić będzie podstawę do rozwiązania umowy dzierżawy. Zakończenie stosunku prawnego dzierżawy z jakiejkolwiek przyczyny wiąże się z brakiem prawa do dochodzenia zwrotu jakichkolwiek nakładów i kosztów poniesionych w związku z udziałem w postępowaniu, wykonywaniem jakichkolwiek prac, w tym robót budowlanych w przedmiocie dzierżawy. Wszelkie prace i związane z planowanym uruchomieniem pracowni rezonansu magnetycznego koszty poniesie dzierżawca na własne ryzyko.

Dokumenty przedkładane przez Oferentów w kserokopiach muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem. Poświadczenia mogą dokonać osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Oferenta lub osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo przedłożone w oryginale lub poświadczone notarialnie.

Jeżeli warunki ogłoszenia (w tym także wzory umów) zawierać będą postanowienia ze sobą sprzeczne, to ustala się, że Oferenta i Ogłaszającego przetarg wiązać będą te postanowienia, które są korzystniejsze dla Ogłaszającego przetarg, przy czym po wykryciu takich sprzeczności Ogłaszający przetarg obowiązany jest do ich niezwłocznego sprostowania.

Oferent składając ofertę wyraża zgodę na wszystkie warunki określone w treści ogłoszenia i wymienionych w nim załączników.

II. WARUNKI DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Dzierżawca obowiązany będzie do zawarcia z Wydzierżawiającym umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, o której mowa w art. 27 ustawy o działalności leczniczej.

Na podstawie tej umowy Wydzierżawiający jako Zamawiający powierzy Przyjmującemu Zamówienie całodobowe, ciągłe - przez 7 dni w tygodniu udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego wraz z opisem badania na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 (umowy na świadczenia zdrowotne). Szczegółowy zakres świadczeń, termin oraz szacunkową liczbę świadczeń będących przedmiotem przetargu określa załącznik nr 1. Cena jednego badania nie może przekroczyć kwoty 250 zł netto. Umowa zostanie zawarta na okres: od dnia uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego (najpóźniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy dzierżawy) na okres trwania umowy dzierżawy. Podpisanie umowy nastąpi na nie mniej niż 7 dni przed uruchomieniem pracowni rezonansu magnetycznego.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta po przeprowadzeniu wszelkich przewidzianych umową dzierżawy i niniejszymi warunkami prac zmierzających do dostosowania przedmiotu dzierżawy do wymogów funkcjonowania pracowni rezonansu magnetycznego. Dzierżawca obowiązany jest do wykonania tych prac w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie udzielone Dzierżawcy pod warunkiem spełnienia przez niego wymagań określonych w przepisach regulujących prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań rezonansu magnetycznego wraz z opisem badania, w tym wymagań określonych w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej. Dopuszczalne jest umowne przedłużenie terminu pracowni rezonansu magnetycznego jedynie wtedy, jeżeli z przyczyn niezależnych od Dzierżawcy, nie będzie on w stanie wykonać prac adaptacyjnych lub uruchomić pracowni rezonansu magnetycznego w umówionym terminie.

Świadczenia zdrowotne zlecane będą zgodnie z zakresem badań ujętych w załączniku nr 1 lub w zakresie szerszym, a wynikającym z aktualnych potrzeb Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie nie będzie uprawniony do kierowania jakichkolwiek roszczeń do Udzielającego Zamówienie z tytułu wykonania mniejszej lub większej ilości badań niż przewidziane w niniejszym postępowaniu.

Świadczenia zdrowotne będą wykonywane w pomieszczeniach powstałej pracowni rezonansu magnetycznego Udzielającego Zamówienia o powierzchni ok. 214 m2 Pomieszczenia te zostaną oddane w dzierżawę Przyjmującemu zamówienie na podstawie umowy dzierżawy.

Udzielający Zamówienia dopuszcza możliwość wykonywania badań przez podwykonawców wskazanych przez Przyjmującego Zamówienie, przy czym Przyjmujący Zamówienie przejmuje pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu przetargu, w tym w zakresie realizowanym przez podwykonawców. Każdorazowo zlecenie określonego zakresu prac podwykonawcy wymaga zgody pisemnej Udzielającego Zamówienie wyrażonej pod rygorem nieważności. Dotyczy to w szczególności sytuacji wyjątkowych.

Świadczenia zdrowotne wykonywane będą przy użyciu sprzętu diagnostycznego Przyjmującego Zamówienie, zapewniającego wysoką jakość uzyskiwanych wyników i posiadającego atesty oraz certyfikaty dopuszczenia do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia i spełniające wszystkie wymagania przewidziane przepisami prawa oraz wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku konieczności wykonania badania MRI aparatem o innej specyfikacji techniczno – funkcjonalnej, Przyjmujący Zamówienie obowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wykonania takiego badania i nie jest uprawniony do żądania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia bezpośrednio lub pośrednio związanego z wykorzystaniem innego sprzętu diagnostycznego.

Świadczenia zdrowotne wykonywane będą przez odpowiednio wykwalifikowane osoby, które uprawnione są do wykonywania świadczeń zdrowotnych zgodnie z właściwymi przepisami prawa i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia, w ilościach w tych przepisach i wymogach wskazanych. Świadczenia będą udzielane w pracowni utworzonej na terenie Udzielającego zamówienie. W sytuacjach nagłych i poza godzinami pracy Pracowni, Przyjmujący zamówienie zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych osobiście lub za pośrednictwem zaakceptowanego pisemnie przez Udzielającego zamówienie podwykonawcę w odległości jak najbliższej od Udzielającego zamówienie na terenie województwa pomorskiego, tak aby całkowita dostępność świadczeń zdrowotnych wynosiła 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zestawienie osób wraz z określeniem ich specjalizacji przedstawi Przyjmujący Zamówienie najpóźniej na 7 dni przed dniem zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Świadczenia zdrowotne wykonywane będą w sposób zapewniający ich odpowiednio wysoką jakość, zgodnie z zasadami wiedzy medycznej i obowiązującymi standardami w danej dziedzinie medycyny oraz współczesnej wiedzy technicznej, normami umożliwiającymi akredytację i certyfikację, sztuką i etyką zawodu, obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej zawodowej staranności oraz udzielania świadczeń w trybie ciągłym i nieprzerwanym na rzecz Udzielającego zamówienia.

Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie do przekazywania wiedzy technicznej i diagnostycznej w tym również niezbędnych dokumentów na uzasadnione żądanie, co pozwoli Udzielającemu Zamówienia na utrzymanie lub otrzymanie akredytacji lub certyfikacji poprzez spełnienie przez Przyjmującego zamówienie standardów dla diagnostyki obrazowej opisanych w Zestawie Standardów Akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia lub dokumencie równoważnym.

W razie zaistnienia po stronie Udzielającego zamówienie potrzeby wykonywania innego rodzajowo badania rezonansu magnetycznego, nie wymienionego w załączniku nr 1, Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do elastycznego reagowania na potrzeby Udzielającego Zamówienia.

Określone w załączniku nr 1 ilości badań nie mogą stanowić podstawy roszczeń Przyjmującego zamówienia o zapłatę należności z tytułu wykonania w większej lub mniejszej ilości świadczeń medycznych.

 

Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do:

 1. przyjęcia pełnej odpowiedzialności za powierzone obowiązki zarówno w zakresie wynikającym ze stosunku prawnego dzierżawy, jak i udzielania świadczeń zdrowotnych, także w przypadku przeniesienia części lub całości praw lub obowiązków na podwykonawców na warunkach określonych w treści umowy
 2. elastycznego reagowania na zwiększone potrzeby Udzielającego zamówienie w zakresie ilości i rodzaju wykonywanych badań.
 3. zapewnienia utylizacji odpadów związanych z udzielanymi świadczeniami oraz odpadów związanych z całą działalnością Przyjmującego zamówienie na koszt Przyjmującego zamówienie.
 4. każdorazowego przedkładania wraz z fakturą załącznika obejmującego:
 1. wykaz pacjentów – imię i nazwisko oraz data urodzenia pacjenta
 2. data realizacji usługi medycznej
 3. rodzaj badania,
 4. oddział zlecający badanie
 5. tryb zlecania badania
 6. cenę jednostkową badania
 1. prowadzenie rejestru przyjmowanych pacjentów według wymogów przewidzianych w przepisach dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej.
 2. przechowywania zleceń wystawionych przez Udzielającego zamówienie i udostępniania ich do wglądu na wniosek Udzielającego zamówienie.
 3. przetwarzania danych powierzonych przez Udzielającego zamówienia wyłącznie w celu wywiązywania się przez Przyjmującego zamówienie z obowiązków związanych z udzielanymi świadczeniami, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o prawach pacjenta i innymi właściwymi przepisami prawa oraz zachowania należytej staranności w ich przetwarzaniu.

 

MINIMALNA SPECYFIKACJA URZĄDZENIA, DO KTÓREGO STOSOWANIA ZOBOWIĄZANY BĘDZIE PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE PRZY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIE

 

Lp.

Parametr

Wartość

wymagana

Wartość oferowana

1. Parametry ogólne :

1.1

Rezonans Magnetyczny

podać typ

 

1.2

Rok produkcji

nie wcześniej niż 2016

 

1.3

Aparat nowy (nieużywany)

tak

 

2. Magnes :

2.1

Natężenie pola

min. 1,5 T

 

2.2

System chłodzenia magnesu – zamknięty; chłodzenie ciekłym helem

tak

 

2.3

Aktywne ekranowanie

tak

 

2.4

Korekta homogeniczności pola sprzętowa lub programowa po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych

tak

 

2.5

Zużycie helu przy typowej pracy klinicznej z wyłączeniem ubytków przy pracach serwisowych mierzone w l/godz.

0,0 l/godz.

 

3. System gradientowy :

3.1

Maksymalna amplituda gradientów dla jednej osi w maksymalnym polu widzenia FOV w każdej osi równocześnie

min. 30 mT/m

 

4. Cewki :

4.1

Zintegrowana cewka do badania całego ciała (whole body)

tak

 

4.2

Wielokanałowa cewka dedykowana do badania głowy typu „array”

min. 6 kanałów pomiarowych

 

4.3

Wielokanałowa cewka dedykowana do badania głowy i szyi typu „array”

min. 8 kanałów pomiarowych

 

4.4

Wielokanałowa cewka dedykowana do badania całego kręgosłupa typu „array”

min. 8 kanałów pomiarowych

 

4.5

Wielokanałowa cewka dedykowana do badania tułowia typu „array”

min. 8 kanałów pomiarowych

 

4.6

Wielokanałowa cewka dedykowana do badania stawu kolanowego typu „array”

min. 8 kanałów pomiarowych

 

4.7

Wielokanałowa cewka dedykowana do badania stawu barkowego

min. 6 kanałów pomiarowych

 

4.8

Wielokanałowa cewka dedykowana do badania niewielkich stawów (nadgarstek, łokieć, kostka)

min. 4 kanały pomiarowe

 

4.9

Wielokanałowa cewka dedykowana do badań obu piersi równocześnie

min. 4 kanały pomiarowe

 

4.10

Aparat wyposażony w wielokanałowe cewki elastyczne (typu flex)

min. 4 kanały/1cewkę

 

5. Aplikacje kliniczne :

5.1

Rutynowe badanie neurologiczne

tak

 

5.2

Dyfuzja mózgu (DWI)

tak

 

5.3

Obrazowanie perfuzji mózgu

tak

 

5.4

Spektroskopia mózgu

min. SVS- Single Voxel

 

5.5

Angiografia bez kontrastu : Time-of-Flight MRA (ToF), Phase contrast MRA (PC)

tak

 

5.6

Angiografia z kontrastem (ceMRA)

tak

 

5.7

Cholangiografia

tak

 

5.8

Dynamiczne badania wątroby (VIBE, LAVA lub odpowiednik)

tak

 

5.9

Podstawowe protokoły i sekwencje pomiarowe dedykowane do badań stawu ramiennego, łokciowego, nadgarstka, biodrowego, kolanowego i skokowego

tak

 

5.10

Chrząstkogram, ParametricMap, Cartigram, Maplt lub odpowiednio do nomenklatury producenta

tak

 

5.11

Podstawowe protokoły i sekwencje pomiarowe w badaniach kardiologicznych. „Cardiac morphology”

tak

 

5.12

Techniki spektralnej saturacji

tak

 

5.13

Sekwencja pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji czterech obrazów : in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only

tak

 

5.14

Protokoły badań zawierające sekwencje dedykowane dla badań pediatrycznych uwzględniające właściwości relaksacyjne charakterystyczne dla dzieci

tak

 

6. Szkolenie personelu :

6.1

Szkolenie 2 lub 3 techników elektroradiologii (planowanych do zatrudnienia) w okresie remontu i montażu aparatu w wymiarze co najmniej 2 tygodni każdy technik w wybranym ośrodku referencyjnym z pokryciem kosztów dojazdów i ewentualnie zakwaterowania (jeśli występuje)

tak

 

6.2

Szkolenie 5 lekarzy radiologów (planowanych do zatrudnienia) w okresie remontu i montażu aparatu w wymiarze co najmniej 4 tygodni każdy lekarz w wybranym ośrodku referencyjnym z pokryciem kosztów dojazdów i ewentualnie zakwaterowania (jeśli występuje)

tak

 

III. PRACE ADAPTACYJNE

Przedmiotem prac adaptacyjnych, w tym robót budowlanych, jest przebudowa wydzielonej części piwnic budynku głównego szpitala położonego na terenie SPS ZOZ w Lęborku przy ul. Węgrzynowicza 13, na działce nr 243, obręb 7 na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego.

Termin wykonania prac: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy dzierżawy.

Jeżeli z przyczyn niezależnych od Dzierżawcy niemożliwe będzie ukończenie prac lub uruchomienie pracowni rezonansu magnetycznego w tym terminie, termin ten może zostać przedłużony w drodze aneksu do umowy dzierżawy.

Wykonanie prac adaptacyjnych, w tym robót budowlanych w celu uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego nastąpi na warunkach określonych w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 6 i decyzji o pozwoleniu na budowę posiadanych przez Udzielającego Zamówienie. Dokumentacja oraz w/w decyzje zostaną przekazane Oferentom na nośniku – płycie CD.

 

Dzierżawa pomieszczeń przez okres obowiązywania umowy na świadczenia zdrowotne o łącznej powierzchni ok. 214 m2 na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik 5 (minimalna stawka za dzierżawa 1 m2 powierzchni to  25 PLN netto). W okresie wyznaczonym na dokonanie prac zmierzających do dostosowania pomieszczeń do funkcjonowania pracowni rezonansu magnetycznego, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, Dzierżawca będzie obowiązany do zapłaty czynszu w wysokości 1/2 kwoty zaoferowanej w Przetargu oraz całości opłat eksploatacyjnych.

 

Program użytkowy projektowanej pracowni obejmie:

 1. część komunikacyjną z wydzieloną poczekalnią dla pacjentów,
 2. strefę badań obejmującą: kabinę badań z pomieszczeniem technicznym, sterownię, punkt pielęgniarski, punkt przygotowania pacjenta i kabiny,
 3. strefę administracyjną obejmującą: opisownię i archiwum,
 4. strefę socjalną z częścią higieniczno-sanitarną osobną dla pracowników i pacjentów,
 5. wentylatorownię istniejącą, w której zainstalowano centralę wentylacyjną
 6. zintegrowanie wszystkich instalacji wewnętrznych znajdujących się w budynku w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (w tym centrali SSP i instalacji p.poż.)

 

Wydzierżawiający zobowiązuje się do udzielania wszelkiej możliwej pomocy przy uzyskiwaniu wszelkich wymaganych zgód, zezwoleń, pozwoleń na dokonanie niezbędnych robót budowlanych oraz upoważnienia Dzierżawcy do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w celu umożliwienia realizacji stosownych prac.

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania prac adaptacyjnych, w tym robót budowlanych na własny koszt i ryzyko, poprzez zawarcie umowy z podmiotem dysponującym odpowiednim doświadczeniem i odpowiednimi kwalifikacjami, jeżeli obowiązujące przepisy prawa przewidują obowiązek posiadania takich kwalifikacji.

Zakres prac, do których przeprowadzenia zobowiązuje się Oferent określają następujące dokumenty:

 1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
 2. Projekt budowlany pt. Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego w SPS ZOZ w Lęborku, decyzja o pozwoleniu na budowę nr 395/13 z dnia 09.08.2013 r. (branża architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna),
 3. Informacje dodatkowe do projektu budowlanego.

 

Jeżeli w toku wykonania prac adaptacyjnych, w tym robót budowlanych, wyniknie potrzeba wykonania jakichkolwiek prac nieprzewidzianych w wyżej wymienionej dokumentacji, Przyjmujący zamówienie nie będzie mieć żadnych roszczeń z tego tytułu do Udzielającego zamówienie i obowiązany jest wykonać je na własny koszt i ryzyko. Dotyczy to również robót zamiennych lub dodatkowych. Jeżeli wykonanie robót wymagać będzie dodatkowych uzgodnień, pozwoleń lub innego rodzaju decyzji lub opinii właściwych organów, Dzierżawca zobowiązany będzie do ich uzyskania we własnym zakresie.

W razie potrzeby dokonywania prac nieujętych w dokumentacji projektowej, Dzierżawca uzyska każdorazowo pisemną zgodę na wykonanie określonych prac pod rygorem nieważności. Dotyczy to również prac wynikających z konieczności dokonania odstępstwa od projektu budowlanego.

Miejsce zasilenia instalacji elektrycznej zostanie wskazane przez Udzielającego zamówienie na etapie realizacji robót. 

 

IV. DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ

 1. Umowa dzierżawy obejmować będzie pomieszczenia o łącznej powierzchni ok. 214 m2 (słownie: dwustu czternastu metrów kwadratowych).
 2. Pomieszczenia, o których mowa wyżej, zostaną przekazane Wydzierżawiającemu po zakończeniu dzierżawy  w stanie odnowionym.
 3. Pomieszczenia zostaną ubezpieczone przez Dzierżawcę (na jego koszt) od ognia i innych zdarzeń losowych przez okres trwania umowy dzierżawy. Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany do złożenia oryginału bądź uwierzytelnionej kopii umowy ubezpieczenia Udzielającemu Zamówienie w terminie wskazanym w umowie dzierżawy.
 4. Wszelkie skutki istnienia faktycznych i prawnych uwarunkowań oraz procedur związanych z warunkami techniczno - lokalowymi przedmiotu dzierżawy pod kątem planowanej działalności będzie ponosił Dzierżawca. Obowiązany jest on sprawdzić dokładnie warunki lokalowo – techniczno – kosztowe przedmiotu dzierżawy pod kątem wymogów dla swojej planowanej działalności, a ewentualne niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a wymogami nie obciążają Wydzierżawiającego i nie wiążą się z powstaniem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Wydzierżawiającego.
 5. Dzierżawa pomieszczeń jest odpłatna według stawki określonej w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 (czynsz wynosi nie mniej niż 25 zł netto za 1 m2 ), przy czym Dzierżawca będzie ponosił dodatkowe opłaty eksploatacyjne przez cały okres trwania umowy. Do czasu uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego, ale nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy dzierżawy, Dzierżawca obowiązany będzie do zapłaty czynszu w wysokości 1/2 stawki określonej w ofercie oraz ponoszenia wszystkich opłat eksploatacyjnych.

 

Dodatkowe opłaty eksploatacyjne – sposób ustalenia:

 

Za energię elektryczną:  wg wskazań podlicznika zamontowanego przez Przyjmującego zamówienie

Za zimną wodę:  wg wskazań podlicznika zamontowanego przez Przyjmującego zamówienie

Za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową:  wg opłaty obliczonej stosunkowo za powierzchnię wynajmowaną - ok.  214 m2 zgodnie z opłatą płaconą przez Udzielającego zamówienie

Za wywóz odpadów:  Dzierżawca zawiera osobną umowę;

Za wywóz i utylizację odpadów medycznych:    Dzierżawca zawiera osobną umowę;

Za opłaty telekomunikacyjne:   Dzierżawca zawiera osobną umowę;

 

Pomieszczenia podczas okresu dzierżawy będą utrzymywane na wysokim poziomie czystości z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, standardów NFZ i obowiązujących w podmiocie leczniczym (u Wydzierżawiającego) procedur.

Konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń w Pracowni Rezonansu Magnetycznego wykonywane będą przez Przyjmującego zamówienie na jego koszt, z częstotliwością zgodną z technologią użytkowania urządzeń i dokumentacją techniczną oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, standardów NFZ i obowiązujących u Udzielającego zamówienie procedur.

Za stan sanitarny i techniczny pomieszczeń i sprzętu, odpowiada Dzierżawca, przy czym powinien posiadać dokumenty świadczące o prowadzeniu systematycznej kontroli parametrów pracy używanego sprzętu oraz bieżącej konserwacji.

Dzierżawca zobowiązuje się do przebudowy stanowiącej przedmiot dzierżawy powierzchni zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załączniki do przywołanych w treści umowy pozwoleń na budowę oraz warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu, celem prawidłowego wykonywania świadczeń zdrowotnych z zakresu rezonansu magnetycznego tak, aby odpowiadały one obowiązującym, określonym prawem, wymaganiom stawianym pracowniom rezonansu magnetycznego, przy wykorzystaniu wyłącznie własnych środków finansowych.

 

Prace prowadzone będą w ruchu ciągłym szpitala (Wydzierżawiającego) i nie jest przewidywane ich ograniczenie. W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu awaryjnego, jeden raz w miesiącu dokonuje się wyłączenia prądu na czas około 30 minut.

Wszystkie prace budowlane, adaptacyjne oraz wszelkie inne zmierzające do utworzenia i uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego na wydzierżawianej powierzchni dokonywane będą na własny koszt Dzierżawcy bez prawa do żądania zwrotu jakichkolwiek poniesionych nakładów i innych kosztów.

Zakończenie prac związanych z przebudową oraz adaptacją zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu stron umowy, którego podpisanie warunkuje rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie pracowni.

Stanowiące przedmiot dzierżawy pomieszczenia wykorzystywane będą przez Dzierżawcę wyłącznie w celu wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego.              

 

Prace stanowiące przedmiot postępowania Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany wykonać zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności:

 

 1. ustawą o działalności leczniczej wraz z aktami wykonawczymi, między innymi z: Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
 2.  ustawą Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi, między innymi z:

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

 1. ustawą o dozorze technicznym wraz z aktami wykonawczymi
 2. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. ustawą o ochronie przeciwpożarowej wraz z aktami wykonawczymi, między innymi z:

 - rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

 • rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
 • rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
 1. ustawą o odpadach  wraz z aktami wykonawczymi.
 2. ustawą Prawo ochrony środowiska wraz z aktami wykonawczymi.
 3. ustawą o ochronie danych osobowych wraz z aktami wykonawczymi.
 4. ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi.
 5. ustawą o wyrobach medycznych wraz z aktami wykonawczymi.

Ponadto, niezbędne prace adaptacyjne zostaną wykonane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, w tym:

1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

2) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

V. OSOBY UPOWAŻNIONE DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

 1. Wszelkie zapytania należy kierować na adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork tylko na piśmie: pocztą, faksem na numer 59 86 33 173 lub e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

 

w sprawach dot. świadczeń medycznych

Marta Frankowska – Naczelny Lekarz Szpitala

tel. 59 86 35 326

 

w sprawach dot. prac adaptacyjnych, dzierżawy pomieszczeń

Daniel Mejna - kierownik Działu Technicznego

tel. +48 602 153 178

 

w sprawach finansowych

Krzysztof Rebkowiec - z-ca Dyrektora ds. Finansowych

tel. 59 86 35 325

 

w sprawach formalnych

Grzegorz Koziarski – radca prawny

tel. 508 111 373

 

 

VI.         OCENA MERYTORYCZNA OFERT

 1. Oferent jest zobowiązany do określenia cen jednostkowych za wykonywania badań rezonansu magnetycznego z opisem badania oraz stawki za 1m2 czynszu dzierżawy pomieszczeń za 1 miesiąc.

Wybierając najkorzystniejszą ofertę komisja przetargowa będzie brała pod uwagę:

 

a) Cena za jedno badanie rezonansu magnetycznego wraz z opisem badania brutto (nie wyższa niż 250 zł netto) - 20 %

(zgodnie z wypełnionym i podpisanym Załącznikiem nr 1 do oferty ostatecznej)

b) Najwyższa cena brutto za 1 m2 czynszu dzierżawy pomieszczeń za 1 miesiąc - 80 %

(nie mniej niż 25 zł netto za 1 m2)

 

2. Opis sposobu obliczenia ceny:

 1. w cenie netto należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia,
 2. w cenie brutto należy uwzględnić podatek VAT,
 3. cena netto powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku
 4. cena brutto poszczególnych pozycji winna być wyliczona w sposób następujący: cena netto + właściwa stawka podatku VAT,
 5. cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglając na zasadach ustalonych w przepisach o podatku VAT).

 

3. Sposoby oceny:

 1. Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena za jedno badanie, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [CN / CR] x 100 x 20 %

PK - ilość punktów dla kryterium

CN - najniższa oferowana cena

CR - cena brutto oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt

 1. Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena brutto za 1 m2 czynszu dzierżawy pomieszczeń za 1 miesiąc, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [CR / CN] x 100 x 80 %

PK - ilość punktów dla kryterium

CN - najwyższa oferowana cena

CR - cena brutto oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 pkt

Maksymalnie Oferent może uzyskać 100 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. Pozostałym ofertom zostanie przyznana odpowiednio mniejsza ilość punktów wyliczona według wzoru.

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 1. Nie zostaną dopuszczone do udziału w postępowaniu przetargowym oferty zawierające rozwiązania alternatywne lub wariantowe.
 2. Oferent składa tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie każdej z nich.
 3. Oferta powinna obejmować całość zamówienia. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę.
 4. Składający ofertę ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Ofertę należy złożyć zgodnie z projektem formularza oferty ustalonym przez Udzielającego zamówienie i dołączyć wszystkie wymienione w treści ogłoszenia dokumenty i oświadczenia.
 6. Udzielający zamówienia może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii każdego dokumentu, który stanowi załącznik do oferty, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 7. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna być napisana w języku polskim. Oświadczenia i dokumenty złożone w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Treść oświadczeń powinna być napisana czytelnym pismem ręcznym, na maszynie lub komputerze oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta.
 8. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane, a miejsca, w których zostały dokonane poprawki, parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.
 9. Ofertę należy wraz z załącznikami umieścić w zapieczętowanej kopercie. Kopertę należy opatrzyć danymi składającego ofertę i zaadresować na adres Udzielającego zamówienie i opatrzyć napisami: “OFERTA – POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ O POWIERZCHNI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘBORKU NR 1/2017. Nie otwierać przed dniem 19.01.2017 r. godz. 12:00”.
 10. Oferenci mogą zwracać się z wnioskami o dodatkowe wyjaśnienia treści ogłoszenia w terminie najpóźniej 2 dni przed zakończeniem przetargu. Dla ustalenia terminu wpływu wniosku decydujący jest moment otrzymania go przez Udzielającego zamówienia.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. OTWARCIE OFERT

Ofertę należy złożyć (lub przesłać pocztą) do dnia 19 stycznia 2017 r. do godziny 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie (kancelaria).

 

Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty do kancelarii.

 

Oferta złożona po wyznaczonym terminie składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania do Oferenta.

Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 

 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu: 19.01.2017 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Udzielającego zamówienie.
 2. Oferenci lub ich przedstawiciele mogą być obecni przy otwieraniu kopert z ofertami.
 3. Komisja szczegółowo zapoznaje się z ofertami i wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert spełniających warunki określone w szczegółowych warunkach przetargu ofert.
 4. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora SPSZOZ w Lęborku.
 5. W toku dokonywania oceny prawidłowości formalnej złożonych ofert Komisja Przetargowa może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących zawartości złożonych przez nich ofert.
 6. Komisja Przetargowa może zobowiązać oferenta do usunięcia braków formalnych oferty w wyznaczonym terminie pod rygorem jej odrzucenia, jednakże w trybie tym nie można usunąć braku w zakresie wskazania cen.
 7. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 8. SPSZOZ w Lęborku zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert określonego w pkt. IX niniejszego przetargu oraz jego unieważnienia. SPSZOZ w Lęborku może dokonywać zmian w treści ogłoszenia, o których zawiadamia poprzez ogłoszenie na stronie internetowej, przedłużając termin na złożenie oferty, jeżeli zmiana może mieć charakter istotny dla Oferenta.
 9. Udzielający Zamówienia nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Oferentów za zmianę warunków, przesunięcie terminu lub odwołanie przetargu.
 10. Udzielający zamówienia zawrze umowę dzierżawy z Oferentem, którego oferta odpowiada warunkom formalnym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert.
 11. Udzielający zamówienia zawrze umowy z wybranym oferentem w terminie nie późniejszym niż 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu ofert.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wykaz świadczeń zdrowotnych objętych postępowaniem przetargowym - Załącznik nr 1
 2. Formularz oferty - Załącznik nr 2
 3. Oświadczenia oferenta - Załącznik nr 3
 4. Projekt umowy na świadczenia zdrowotne z zakresu badań rezonansu -Załącznik nr 4
 5. Projekt umowy na dzierżawę pomieszczeń – Załącznik nr 5
 6. Dokumentacja projektowa oraz decyzje o pozwoleniu na budowę zostaną przekazane Oferentom na nośniku – płycie CD i stanowi Załącznik nr 6

Przejdź do góry strony